Klauzula informacyjna dla kontrahentów

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: Spółka) przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 19 (kod pocztowy: 41-940).

2. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się skontaktować pod adresem e-mail: IODO@pl.Andersen.com

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży ciepła, wypełnienia obowiązku prawnego Spółki jako płatnika podatków i podmiotu gospodarczego (w tym w celu zapewnienia sprawozdawczoŚci) oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, w szczególnoŚci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest niezbędnoŚć do wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce i realizacja prawnie uzasadnionego interesu Spółki, bliżej okreŚlonych w pkt 3.

5. Nie przechowujemy Państwa danych dłużej niż to konieczne. Obecne przepisy uzasadniają zastosowanie pięcioletniego okresu przechowywania danych, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wygaŚnięcie umowy.

6. Podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa.

7. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Spółkę pracownicy i współpracownicy. W pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Spółkę innym odbiorcom takim jak dostawcy usług i rozwiązań IT dla Spółki.

8. Państwa dane nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

9. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, do ich sprostowania bądź uzupełnienia. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Ponadto mogą Państwo żądać usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem oraz ograniczenia ich przetwarzania.

10. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi w razie przetwarzania danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje o przetwarzaniu danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
spółka z ograniczoną odpowiedzialnołcią w Piekarach Śląskich (dalej: „Spółka”) z siedzibą przy
ul. Gen. Jerzego Ziętka 19 (kod pocztowy: 41-940).
W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się skontaktować
pod adresem e-mail: IODO@pl.Andersen.com
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przy
pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Spółki.
Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi wyrażona przez Państwa
zgoda, obejmująca podanie danych osobowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na
Państwa pytania oraz ewentualnego kontaktu inną drogą, jełli taki okaże się konieczny.
Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, co nie wpłynie to jednak na
zgodnołć z prawem wczełniej dokonanego przetwarzania danych.
Nie przechowujemy Państwa danych dłużej niż to konieczne. Państwa dane będą przechowywane
przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Obecnie przepisy nakazują przechowywać dane przez okres pięciu lat od końca roku
kalendarzowego, w którym zawarta umowa uległa wygałnięciu.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla identyfikacji
pytania i udzielenia odpowiedzi lub podjęcia innych stosownych działań.
Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Spółkę
pracownicy i współpracownicy. W pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być
ujawniane przez Spółkę innym odbiorcom takim jak dostawcy usług i rozwiązań IT dla Spółki.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym.
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania bądĽ
uzupełnienia. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem
oraz ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo otrzymania od Spółki kopii
danych osobowych.
Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi w razie przetwarzania danych
osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.